Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia na webovej stránke www.legoweb.sk. Tieto podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/26, 91108  Trenčín, IČO: 45373841, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R,  v zastúpení Zdeno Rau. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Objednávka

LegoWeb poskytuje viacej úrovní služieb, a to: 

  • obsahuje bezplatné školenia v oblasti webových stránok a internetu
  • symbolicky spoplatnené osobné poradenstvo a inštaláciu kompletných súčastí systému na tvorbu vlastnej webovej stránky kupujúceho na vlastnej doméne a vlastnom webhostingu. Poplatky za webhostingové služby platí kupujúci tretej strane a stávajú sa tak jeho vlastníctvom
  • spoplatnené členstvo vo VIP klientskej sekcii – obsahuje kompletnú inštaláciu systému LegoWeb v slovenskom jazyku a prístup do uzamknutej sekcie podrobných video návodov na tvorbu unikátnej webovej stránky prípadne eshopu

Systém LegoWeb umožňuje vytvorenie unikátnej webovej stránky, ktorú si kupujúci podľa podrobne zoradených video návodov robí sám podľa svojich predstáv. Za kvalitu vytvorenej webovej stránky, jej prevedenia a grafickej formy,   predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť. Kupujúci si objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednanú službu a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jej kúpnu cenu.

3. Cenník

Cena za objednaný produkt je uvedená na webovej stránke a takisto v objednávkovom formulári a to bez DPH a tak isto aj s DPH. Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení služby. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

Aktualizácie systému LegoWeb je dôležité vykonať minimálne každý štvrťrok, teda 4x za rok. Táto služba je spoplatnená sumou 5€ za každú aktualizáciu, pričom je zvýhodnená každá štvrtá aktualizácia za 0€. Aktualizáciu vykonáva výlučne predávajúci v administrácii kupujúceho. Kupujúci umožní predávajúcemu na čas nevyhnutne potrebný, prihlásiť sa do administrácie webovej stránky. Doinštalovanie nových modulov systému LegoWeb na požiadanie kupujúceho je bezplatné, resp. už je zahrnuté v aktualizácii.

4. Zabezpečenie

Všetky prístupy do novej administrácie Webhostingových služieb a takisto do administrácie webovej stránky, budú kupujúcemu odoslané obratom po kompletnej inštalácii systému WP. Kupujúci si môže kedykoľvek tieto heslá zmeniť. Prístup k VIP klientskej sekcii kurzu LegoWeb je zabezpečený užívateľským heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do VIP klientskej sekcie. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie prístupov a hesiel iným osobám je zakázané.

5. Dodacie podmienky

Kupujúci, ktorý riadne uhradí všetky záväzky voči predávajúcemu, získa obratom všetky objednané služby a prístupy.

6. Odstúpenie od zmluvy

Po dodaní objednaných služieb už nie je možné od zmluvy odstúpiť, nakoľko všetky služby sú vykonané presne na mieru pre konkrétneho zákazníka.

Citácia zo zákona: Kupujúci na základe zákona č.102/2014 Z.z. §6 písm. a) a §7  písm. l) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, stráca právo na odstúpenie od zmluvy nakoľko sa jedná o elektronickú službu, ktorá už bola pre zákazníka vytvorená na mieru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b)  ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (elektronický produkt ako video, zvuková nahrávka, CD, DVD, certifikáty, a pod.) a takisto aj pre tovar objednaný zo zahraničia na konkrétnu požiadavku kupujúceho

7. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné údaje kupujúceho sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.. Údaje, ktoré sa zadávajú v objednávke sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu s kupujúcim. Osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Ako chránime vaše súkromie? Kliknite tu: Ochrana súkromia a osobných údajov

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

Tieto aktualizované obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26. 06. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.